Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MAURIT, s.r.o. k prevádzke veľkoplošnej LED obrazovky, tvorbe reklamných kampaní a výrobe reklamných spotov

 

Článok 1. Úvodné ustanovenia

Prenajímateľ/Prevádzkovateľ: MAURIT, s.r.o., Tajovského 225/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:36739022 , IČ DPH:SK2022329771, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 17525/R (ďalej len „MAURIT, s.r.o.") zverejňuje a vydáva všeobecné obchodné podmienky na zverejňovanie reklamných kampaní na veľkoplošnej LED obrazovke. Spoločnosť MAURIT, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom vysielací čas na prezentovanie spoločností a produktov formou reklamných kampaní a spotov.

Článok 2. Definícia základných pojmov

Nájomca/Objednávateľ – osoba, alebo firma, ktorá si u spoločnosti MAURIT, s.r.o., objednáva reklamnú kampaň, alebo výrobu reklamného spotu.

Reklamná kampaň – predstavuje určitý počet reklamných spotov, spravidla 2 000, alebo 10 000 spustení, ktoré sú uverejnené počas mesačného vysielacieho času (od 05:00 do 23:00 hod každý deň počas kalendárneho roka.).

Reklamný spot – je video spot určitej dĺžky (20 sekúnd), prezentujúci službu, produkt, alebo verejný oznam.

Vysielací čas – je doba uverejňovania spotov na LED obrazovkách (od 05:00 do 23:00 hod.)..

Objednávkový formulár - znamená objednávku služieb, ktorú vyplnil objednávateľ, a v ktorej je definované o aké služby má objednávateľ záujem.

Článok 3. Spresnenie a druh poskytovaných služieb

Spoločnosť MAURIT, s.r.o. poskytuje hlavne tieto služby: tvorbu reklamných kampaní, ktoré sú následne uverejňované na LED obrazovke, taktiež tvorbu reklamných videoprezentácií bez zvuku. Sprostredkovanie reklamných kampaní na ostatných reklamných nosičoch v rámci Slovenskej Republiky a v zahraničí.

Článok 4. Objednávky, dodacie podmienky a termíny

Nájomca/Objednávateľ si objednáva danú reklamnú kampaň prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý musí obsahovať presnú identifikáciu zákazníka (pri fyzických osobách: meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, bankové spojenie a pri právnických osobách: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo, bankové spojenie). Taktiež musí obsahovať počet spustení spotu za deň, dĺžku trvania reklamnej kampane, dĺžku reklamného spotu, dátum vyhotovenia objednávkového formulára. Objednávka, ktorá nebude spĺňať základné informácie, nebude vybavená.- Objednávkový formulár je verejne dostupný na www.ilovedubnica.sk.

Spoločnosť MAURIT, s.r.o. po získaní vyplnenej objednávky vyhodnotí, či je možné zadávateľom požadovanú reklamnú kampaň uverejniť v termíne, ktorý uviedol v objednávke. Ak nebude možné uverejniť reklamnú kampaň v termíne, ktorý navrhoval Nájomca/Objednávateľ, spoločnosť MAURIT, s.r.o. navrhne najbližší možný dátum začiatku uverejňovania reklamnej kampane. Ak sa Nájomca/Objednávateľ nevyjadrí k náhradnému dátumu začiatku uverejňovania

reklamnej kampane do siedmich dní, objednávka bude zrušená. Nájomca/Objednávateľ bude informovaný o prijatí, alebo zamietnutí objednávky telefonicky, mailovo, alebo osobne. Prijatá objednávka je záväzná pre obidve zmluvné strany. Ak si objednávateľ objednal aj výrobu reklamného spotu, je povinný dodať potrebné podklady na výrobu spotu. Ak budú dodané podklady v rozpore s dobrými mravmi, alebo budú propagovať návykové látky má spoločnosť MAURIT, s.r.o. právo tieto podklady nezapracovať do vytváraného reklamného spotu.

Pokiaľ budú podklady, ktoré dodá Nájomca/Objednávateľ v rozpore s autorským zákonom, alebo Nájomca/Objednávateľ nebude mať povolenie na zaobchádzanie s týmito podkladmi a spoločnosť MAURIT, s.r.o. nebude oboznámená o tejto skutočnosti, tak prípadné sankcie budú vymáhané od Nájomcu/Objednávateľa reklamnej kampane.

Za správnosť a pravdivosť údajov zobrazených v reklamných spotoch zodpovedá výlučne Nájomca/Objednávateľ. Spoločnosť MAURIT, s.r.o. vyhlasuje, že informácie obsiahnuté v reklamných spotoch sú získané od Nájomcu/Objednávateľa a taktiež nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku ich použitia.

Ak nebude možné uverejniť spot v deň začiatku reklamnej kampane v dôsledku nedodania potrebných podkladov aspoň 7 dní pred začiatkom reklamnej kampane, tak si spoločnosť MAURIT, s.r.o. vyhradzuje právo na posunutie začiatku dňa uverejňovania reklamnej kampane.

Spoločnosť MAURIT, s.r.o. si zabezpečí výrobu videa, pri objednávke balíka ŠTANDARD a akceptuje od zákazníka 1.kolo základných pripomienok. Zvyšné úpravy si hradí objednávateľ podľa aktuálne platného cenníka.

Spoločnosť MAURIT, s.r.o. sa zaväzuje, že neuverejní spot skôr, ako bude schválený Nájomcom/Objednávateľom.

Článok 5. Platobné podmienky

Rozsah poskytovaných služieb sa riadi platným cenníkom, ktorý si je možné vyžiadať na info@ilovedubnica.sk.

Pokiaľ sa spoločnosť MAURIT, s.r.o. a Nájomca/Objednávateľ nedohodnú inak, zálohové faktúry za poskytované reklamné kampane/služby budú vystavované v celkovej hodnote, na akej sa dohodli spoločnosť MAURIT, s.r.o. a Nájomca/Objednávateľ v objednávke.

Zálohové faktúry budú pripravované so splatnosťou 7 dní.

Spoločnosť MAURIT, s.r.o. si vyhradzuje právo neodvysielať reklamnú kampaň poprípade zvyšok reklamnej kampane pokiaľ nebude zálohová faktúra uhradená do dňa jej splatnosti.

Článok 6. Práva a povinnosti MAURIT, s.r.o.

Spoločnosť MAURIT, s.r.o. má povinnosť odvysielať reklamnú kampaň podľa vyplnenej objednávky, pokiaľ bude splnená úhrada faktúry za poskytované služby, ktorá je bližšie rozpísaná v článku 5 týchto obchodných podmienok. Spoločnosť MAURIT, s.r.o. si vyhradzuje právo na technickú odstávku LED obrazovky v prípade údržby alebo poškodenia. Dĺžka prípadnej odstávky bude závisieť od náročnosti opravy. V prípade poškodenia LED obrazovky a jej výpadku sa spoločnosť MAURIT, s.r.o. zaväzuje odvysielať všetky zvyšné reklamné spoty v náhradnom termíne, ihneď ako to bude možné.

LED obrazovka je poškodená až vtedy, keď prestane svietiť časť zobrazovacej plochy o veľkosti minimálne jedného modulu, čo predstavuje základnú stavebnú jednotku LED obrazovky (veľkosť minimálne 200x200 mm). Nájomca/Objednávateľ bude o tejto zmene informovaný buď mailovo, telefonicky, alebo osobne.

Spoločnosť MAURIT, s.r.o. si vyhradzuje právo na prerušenie prevádzky uverejňovania reklamných kampaní aj z dôvodu jednorazových kultúrnych, športových a iných podujatí, taktiež sa ale zaväzuje odvysielať zvyšok kampane/ní po ukončení týchto podujatí.

Článok 7. Práva a povinnosti Nájomcu/Objednávateľa

Nájomcovi/Objednávateľovi vzniká právo na prevzatie reklamného spotu do osobného vlastníctva po úhrade faktúry za výrobu daného reklamného spotu poprípade kampane. Nájomca/Objednávateľ má právo na uverejnenie celej reklamnej kampane v počte dní, ktoré si objednal v zadanej objednávke. Objednávateľ má právo meniť počas trvania reklamnej kampane spúšťaný spot avšak výroba spotu bude spoplatnená podľa cenníka nad rámec objednanej reklamnej kampane, pokiaľ to nie je dohodnuté v objednávke inak. Nájomca/Objednávateľ má právo na bezplatnú zmenu spotu. Nájomca/Objednávateľ má právo na predčasné ukončenie už začatej kampane avšak mu nevzniká nárok na vrátenie preplatku za služby, ktoré objednávateľ nespotreboval. Pokiaľ spoločnosť MAURIT, s.r.o. neuverejní reklamnú kampaň podľa objednávky, pričom Nájomca/Objednávateľ dodrží všetky podmienky zakotvené v článku 4. má Nájomca/Objednávateľ právo na vrátenie prislúchajúcej časti finančných prostriedkov, alebo na náhradný termín uverejnenia reklamnej kampane.

Článok 8. Ochrana dôležitých údajov

Spoločnosť MAURIT, s.r.o. sa zaväzuje chrániť osobné údaje Nájomcu/Objednávateľa reklamnej kampane, ako aj technické a podkladové materiály použité pri výrobe reklamných spotov. Taktiež sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dohodách a finančných transakciách medzi zmluvnými stranami.- Spoločnosť MAURIT, s.r.o. neposkytne žiadne údaje o svojich zákazníkoch tretím osobám, pokiaľ nebude vyzvaná právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej Republiky.

Článok 9. Záverečné ustanovenia

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Nájomcom/Objednávateľom a spoločnosťou MAURIT, s.r.o., sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním. Ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť vzájomnú dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na príslušnom súde v Slovenskej Republike. Akákoľvek korešpondencia, faktúry, či ďalšie objednávky sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne, mailom, alebo doporučenou poštou na adresu tejto zmluvnej strany.

V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto podmienok stanú celkom, alebo sčasti neplatné, alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Spoločnosť MAURIT, s.r.o. nezodpovedá Nájomcovi/Objednávateľovi za žiadne výdavky, škody alebo náklady vrátane straty zisku, alebo za iné ekonomické straty. Spoločnosť MAURIT, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každého objednávkového formulára a zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2014.

V Dubnici nad Váhom dňa 1.8.2014.

Máte záujem o reklamnú kampaň na námestí? Objednať teraz!